Informácie o nás

28.09.2015 00:40

Informácie o nás

 

 • Školský klub detí je súčasťou Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach. 
 • Výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa uskutočňuje v ranných hodinách od 6:30 do 7:45, v popoludňajších hodinách podľa rozvrhu hodín do 16:00, predĺžená popoludňajšia činnosť trvá do 17:00 hod.
 • Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v klube sa dodržiava pravidelné striedanie oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie.
 • Ak je dieťa v klube a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo v inej záujmovej činnosti v škole, zodpovedá za dieťa príslušný vyučujúci alebo lektor záujmového útvaru, ktorý si dieťa vyzdvihne v klube.     
 • Pedagogický zamestnanec uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
 • Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Žiadosť o prijatie do klubu sa podáva spravidla pri zápise do školy. žiadosť do škd-18-19.docx (11,8 kB) 
 • Odhlásenie dieťaťa z klubu sa uskutoční na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.)žiadost o odhlasenie zo škd.docx (11,8 kB)
 • Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku. Do klubu možno prijať dieťa aj na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí o prijatí.

 

 

Organizačné rozdelenie oddelení ŠKD

 

I. oddelenie

Zuzka

III.A + I.A

I.A – „A pavilón“

II. oddelenie

Betka

I.B + III.A

I.B – „D pavilón“

III. oddelenie

Lucka

II.A + I.C

II.A – „A pavilón“

IV. oddelenie

Erika

III.C + II.B

III.C – „D pavilón“

V. oddelenie

Jarka

IV.A + II.C

IV.A - „A pavilón“

VI. oddelenie

Janka

III.B + II.D

III.B – „A pavilón“

VII. oddelenie     

Marta

IV.B +IV.C

IV.B –  „A pavilón“

 

 

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

 

 • Za pobyt v ŠKD platí zákonný zástupca mesačný poplatok 10 EUR na žiaka, tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
 • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Ak zákonný zástupca odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok  na vrátenie poplatku.
 • Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa uskutočňuje nasledovne:

                -  vkladom na účet školy

                  -  uhradením poštovej poukážky

 • Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu.žiadosť do škd-18-19.docx (12093)